02-444-6000 ต่อ 1120-1123     02-444-0675

 

 

 

 

 
 

ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัย

ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานของบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

Share