02-444-6000 ต่อ 1120-1123     02-444-0675

 

 

 

 

 
 

บทบาทภารกิจและโครงสร้างการแบ่งงานภายในของฝ่ายการเงินและบัญชี

1.อำนานหน้าที่ความรับผิดชอบ

     1)  ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี งบประมาณของมหาวิทยาลัย

     2)  ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี งบประมาณที่อยู่ในอำนาจของมหาวิทยาลัย

     3)  ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

2.ภารกิจ

 

     ภารกิจหลัก

     1)  เสนอแนะการบริหารการเงิน การคลัง ให้สอดคล้องกักราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโนโยบาย

     2)  พัฒนาระบบงานและกำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการเงินและการคลัง ของมหาวิทยาลัย

     3)  ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเงิน การคลัง ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

     4)  ควบคุม กำกับ ติดตามการใช้งบประมาณตามแฟนงานของมหาวิทยาลัย

     5)  บริหารงบประมาณรายจ่าย และการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัย

     6)  จัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย

 

     ภารกิจรอง

     1)  บริหารกราฟฟิคเกมยิงปลา|ตู้ปลาคาสิโนเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง

     2)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน การคลัง

     3)  จัดและประสานการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี

Share